Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-02-27

  Imieniny: Gagrieli, Liwii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 682307
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 118 dni

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW ...

PROCEDURA  ZWALNIANIA  UCZNIÓW  PRZEZ  NAUCZYCIELI   W   CZASIE TRWANIA  LEKCJI

Zwolnienie ucznia  z zajęć następuje wyłącznie na podstawie pisemnej prośby rodzica zawartej w „ Zeszycie do korespondencji".

Postępowanie w poszczególnych przypadkach:

I. Dziecko posiada pisemną prośbę o zwolnienie podpisaną przez rodziców - opiekunów

1.      Wychowawca (w przypadku jego nieobecności- nauczyciel prowadzący zajęcia) akceptując pisemną prośbę składa na niej podpis i datę.

2.      Nauczyciel zwalniający ucznia z lekcji odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

II .       Dziecko zgłosi fakt złego stanu zdrowia w czasie trwania lekcji

1.      Nauczyciel w przypadku zgłoszenia przez ucznia faktu złego stanu zdrowia powiadamia telefonicznie jego rodziców - opiekunów i wzywa ich do szkoły celem wcześniejszego odebrania dziecka.

2.      W szkole nie ma opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. W przypadku konieczności konsultacji z lekarzem niezbędna jest obecność rodzica. W wyjątkowych wypadkach(Rodzic  nie ma możliwości dotarcia do szkoły) nauczyciel lub pracownik szkoły zgłasza się z dzieckiem do lekarza POZ, który stwierdza stan zdrowia dziecka oraz ewentualnie podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego.

3.      W nagłych przypadkach dyrektor lub zastępca podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia i podejmuje próbę kontaktu z rodzicami.

4.      W przypadku braku telefonu lub nieobecności rodziców - opiekunów, jeżeli stan zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia po konsultacji z lekarzem POZ, uczeń pozostaje  pod opieka pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy lub innego pracownika szkoły do momentu ukończenia lekcji.

5.       Pracownicy szkoły nie odwożą ucznia do domu i  nie podają uczniowi  żadnych leków.

III.       Dziecko zgłasza fakt wcześniejszego zwolnienia z lekcji bez pisemnej prośby

rodziców - opiekunów

1.      Nauczyciel nie może zwolnić ucznia bez pisemnej prośby rodziców.

2. Nauczyciel, który zwalnia ucznia bez pisemnej prośby rodziców ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po zwolnieniu z lekcji.