Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

Przejdź do strony głównej

Sobota, 29 lutego 2020

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Zespół Szkół w Postoliskach p o s z u k u j e kandydata na stanowisko sprzątaczki

2019-08-05

 

Zespół Szkół w Postoliskach

p o s z u k u j e

kandydata   na    stanowisko   sprzątaczki

Do obowiązków pracownika  na tym stanowisku  należeć będzie  m.in.

       I.            Zakres obowiązków

Postanowienia ogólne:

 1. Sprzątaczka współpracuje z dyrekcją, kierownikiem gospodarczym  oraz pracownikami pedagogicznymi w zapewnieniu bezpieczeństwa  dzieci, współdziała z obsługą                              w utrzymaniu ładu i porządku w szkole oraz dba o należytą dyscyplinę pracy.
 2. Zachowując się taktownie wobec przełożonych, dzieci, rodziców, współpracowników                         i interesantów oraz postępując zgodnie z wymogami karności służbowej sprzątaczka unika w swej pracy wszystkiego, co mogłoby obniżać poszanowanie, jakim winna się cieszyć jako pracownik szkoły.
 3. Sprzątaczkę winny cechować:

a)        sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych,

b)        troska o ład i porządek w szkole,

c)        dbałość o należyty stan mienia szkoły,

d)       poszanowanie przełożonych,

e)        uprzejmość i życzliwość w stosunku do nauczycielek, rodziców i interesantów,

f)         empatia i cierpliwość w stosunku do dzieci,

g)        umiejętność pracy w zespole,

h)        właściwa kultura życia codziennego,

i)     łatwość nawiązywania kontaktów.

 1. Sprzątaczka obowiązana jest do pełnienia swych obowiązków w czasie i miejscu określonym przez organizację pracy szkoły.
 2. W czasie pracy sprzątaczce nie wolno oddalać się z terenu szkoły bez zezwolenia dyrektora szkoły lub osoby do tego upoważnionej. Wszelkie wyjścia poza teren szkoły winny być odnotowane w „Książce wyjść”.
 3. Sprzątaczka ściśle współpracuje z nauczycielkami w zakresie opieki nad dziećmi, dbania o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć i innych pomieszczeniach.
 4. Sprzątaczka zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy                                               i wykorzystywania go w sposób efektywny.
 5. Sprzątaczka ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora szkoły.
 6. Pracownik ma obowiązek wykonywania innych czynności wynikających z organizacji pracy i  potrzeb szkoły, zleconych przez dyrektora szkoły.
 7. Pracownik zobowiązany jest do doraźnego  zastępowania  innych pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie, wykonywanie czynności dodatkowych wg przydzielonych zadań;

Do  Pani obowiązków należy:                                                                                                              

1. Obowiązki ogólne:

 1. Sprzątaczka jest obowiązana wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 2. Do podstawowych obowiązków pracowniczych sprzątaczki należy:

a)      rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,

b)      przestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów, instrukcji, procedur                                   i zarządzeń wewnętrznych dyrektora szkoły, w tym ustalonego w Regulaminie Pracy, porządku oraz czasu pracy,

c)      przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

d)     przestrzeganie na terenie szkoły zakazu spożywania alkoholu i używania narkotyków oraz zakazu przychodzenia do pracy i przebywania w miejscu pracy po spożyciu alkoholu lub użyciu narkotyków,

e)      stosowanie się do przepisów zakazujących palenia tytoniu,

f)       przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

g)      dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

h)      przestrzeganie tajemnicy służbowej, danych osobowych i informacji niejawnych,

i)        czuwanie przy wykonywaniu swoich obowiązków, aby żaden klient szkoły nie poniósł szkody wskutek nieznajomości prawa i udzielanie niezbędnych informacji,

j)        zachowywanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami,

k)      zachowywanie się z godnością w miejscu pracy,

l)        bieżące śledzenie przepisów prawa dotyczących stanowiska pracy.

1. Obowiązki  szczegółowe:                                                                                                            Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy , w tym:

 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci:

a)         nie stwarzanie sytuacji niebezpiecznych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków i usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci. Jeśli usunięcie ich                      we własnym zakresie jest niemożliwe, zgłaszanie dyrektorowi szkoły/ kierownikowi gospodarczemu.

b)        czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci na korytarzach, w toaletach  i  innych pomieszczeniach szkolnych, zgłaszanie nauczycielowi dyżurującemu zauważonych niebezpiecznych zachowań uczniów.

c)        pomoc nauczycielom w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym, do czasu przybycia rodzica/ opiekuna prawnego.

d)       czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących                     do domu

2.   Dbałość o zabezpieczenie placówki w godzinach pracy:

a)        czuwanie  nad nie wchodzeniem do szkoły osób nieuprawnionych                                            oraz powiadamianie dyrektora  lub osób upoważnionych  o przybyłych osobach                       z zewnątrz, 

b)        posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją,

c)        niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich stwierdzonych uszkodzeń sprzętów i mienia szkolnego, awarii i usterek instalacji wodnych, kanalizacyjnych                i innych,

d)       niezwłoczne zawiadamianie dyrektora, a w razie jego nieobecności wicedyrektora      o stwierdzonym na terenie należącym do szkoły wypadku albo o zagrożeniu ludzkiego życia lub zdrowia;

3.   Dbałość o zabezpieczenie placówki na zakończenie  pracy:

a)   sprawdzanie kurków wodociągowych;                                                                                                                           b)   wygaszanie świateł w pomieszczeniach szkolnych;                                                                                                                                                                                            c)   zamykanie  okien i drzwi w pomieszczeniach;                                                                                                                                                          b)   sprawdzanie stanu wyposażenia i sprzętów (stwierdzanie uszkodzenia sprzętów),                                                                                                                             d)   zabezpieczenie kluczy do pomieszczeń - zawieszenie w gablocie;                                                                                         e)   postępowanie zgodnie z instrukcją dotyczącą zachowania się osób zamykających lub otwierających szkołę.                                                                                                                                                

Utrzymanie w czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach, a przede wszystkim :

1. Sprzątanie przydzielonych pomieszczeń  – zamiatanie i mycie podłóg, odkurzanie, wycieranie  kurzu  wilgotną szmatką, utrzymywanie w bieżącej czystości urządzeń  sanitarno - higienicznych.                                                                                                                          2. Okresowe mycie  sprzętów, wyposażenia, okien, drzwi, pranie firanek, dywanów i  wykładzin, mycie  lamp, lamperii i glazury, sprzętów i  pomocy dydaktycznych.                                                                                                                                            3.Wynoszenie śmieci, wietrzenie sali i innych przydzielonych pomieszczeń;                                                                      4. Pielęgnowanie  roślin doniczkowych (podlewanie, mycie, przesadzanie).                                                                                                       5.Dbanie o estetykę pomieszczeń i mienie placówki, współpraca z nauczycielami w tym zakresie;                                                                                                                             6.Odpowiednie zabezpieczanie środków sanitarnych i innych produktów chemicznych;                                                 7. Dbanie o porządek w najbliższym otoczeniu szkoły (schody wejściowe, chodnik, plac przed szkołą).                                                                                                                              8.Usuwanie w czasie przeprowadzania remontów sprzętu, oraz należyte ich  zabezpieczanie;                                                                                                                      9.Czynne uczestnictwo w przygotowaniach do uroczystości organizowanych w placówce oraz w sprzątaniu po ich zakończeniu.

 Stosowanie się do obowiązujących w szkole ogólnych zasad postępowania, w tym;

 1. Sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń kierownika gospodarczego , dyrektora szkoły;
 2. Przestrzeganie ustalonego regulaminu pracy oraz czasu pracy i wykorzystywania go                  w sposób najbardziej efektywny;
 3. Noszenie czystej odzieży ochronnej ( fartuch, obuwie antypoślizgowe);
 4. Dbanie o dobro i dobre imię szkoły, przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 5. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 6. Branie udziału w szkoleniach i instruktażu z zakresu przepisów bhp                                            i przeciwpożarowych  oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
 7. Wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami przeciwpożarowymi;
 8. Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz ład i porządek w miejscu pracy;
 9. Poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim;
 10. Nie udzielanie  rodzicom informacji o zachowaniu się dzieci i kierowanie zainteresowanych do nauczyciela,
 11. Współdziałanie z dyrekcją szkoły i nauczycielami w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa uczniów i pracowników.

    II.            Zakres uprawnień

Jest Pani uprawniona do:

 1. Zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu uwag, spostrzeżeń i postulatów związanych z wykonywaną pracą;
 2. Zwracania uwagi dzieciom, które naruszają swoim zachowaniem obowiązujące                      w szkole normy oraz informowania o tym nauczycieli.
 3. Żądania opuszczenia pomieszczeń przez osoby nieupoważnione do przebywania w tych pomieszczeniach.
 4. Otrzymywania wynagrodzenia, na które składa się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki oraz premia .
 5. Otrzymywania zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenia, zgodnie                                 z terminarzem podanym do wiadomości na początku roku kalendarzowego przez dyrektora szkoły.
 6. Otrzymywania corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych przepisami kodeksu pracy.
 7. Nieodpłatnego zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej.
 8. Otrzymywania za wieloletnią pracę nagród jubileuszowych.
 9. Otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 10. Odwołania się do wskazanego przez siebie związku zawodowego w przypadku zaistnienia konfliktu z pracodawcą.
 11. Do składania skarg i wniosków.
 12. Otrzymywania innych uprawnień wynikających z Kodeksu pracy i Regulaminu pracy

 III.            Zakres odpowiedzialności

 Ponosi Pani odpowiedzialność za:

 1. Rzetelne i punktualne wywiązywanie się z powierzonych zadań;
 2. Mienie powierzone w związku z wykonywaną pracą;
 3. Czystość i estetykę powierzonych pomieszczeń;
 4. Higieniczny stan wyposażenia i pomocy dydaktycznych;
 5. Czuwanie nad bezpieczeństwem  dzieci;
 6. Dbałość o zabezpieczenie placówki w godzinach pracy  i na zakończenie pracy.

Wymagania formalne:

    - wykształcenie –  minimum wykształcenie podstawowe i umiejętność wykonywania czynności na stanowisku

    - doświadczenie  -  nie jest wymagane

    - inne - brak nosicielstwa chorób zakaźnych     

  

Mile widziane będą:

   - cechy osobowe:  sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,  empatia                          i cierpliwość w stosunku do dzieci oraz  wysoka kultura życia codziennego,

   - predyspozycje: dobry stan zdrowia, dokładność, szybkie tempo pracy, podzielność uwagi, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi.

Niniejszy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jest integralną częścią umowy                     o pracę.

Wymagane dokumenty:

a)  list motywacyjny;

b) życiorys – curriculum vitae;

c)  potwierdzone podpisem  kserokopie świadectw pracy;

d) potwierdzone podpisem kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;

e)  potwierdzone podpisem inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 

g) kwestionariusz   osobowy  kandydata

List motywacyjny i CV powinny zawierać  klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,                       (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą z  dnia 21 listopada 2008r                        o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 902))

Tryb składania dokumentów

     Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie  dokumentów    w nieprzekraczalnym terminie                         do dnia 11.08.2019r. - osobiście w godz. 9.00 – 13.00, kurierem lub pocztą - do sekretariatu  (decyduje data wpływu do sekretariatu)    ZS w Postoliskach, Pl. 3-go Maja 18,                                        05-240 Tłuszcz w zamkniętej kopercie z dopiskiem:   „Dotyczy naboru na stanowisko  sprzątaczka ”.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół w Postoliskach, ul. Plac 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz osobowy kandydata i oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem oraz stanowią załącznik do ogłoszenia.

 Postępowanie rekrutacyjne

    Komisja rekrutacyjna dokona przeglądu aplikacji pod względem formalnym. Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zostaną telefonicznie  zaproszeni na  rozmowę kwalifikacyjną. Planowany termin rozmów z kandydatami : 12-14.08.2019r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie BIP Zespołu Szkół                                     w  Postoliskach oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

                                                                                                       Dyrektor ZS w Postoliskach

                                                                                         /-/ mgr Marzena Boruc

 

Czytaj więcej o: Zespół Szkół w Postoliskach p o s z u k u j e kandydata na stanowisko sprzątaczki