Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Niedziela, 2021-01-17

  Imieniny: Antoniego, Henryki

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 659536
  • Do końca roku: 348 dni
  • Do wakacji: 159 dni

Informacja dla uczniów i ich rodziców o organizacji kształcenia na odległość w Zespole Szkół w Postoliskach obowiązującego w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. u. z 2020 r., poz. 493) - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000493

Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492) -  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000492

 w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  nauka jest realizowana na odległość   tzw. zdalne nauczanie.

 

Niniejsze uregulowania obowiązują w terminie 25 marca 2020 roku  - 10 kwietnia 2020 roku, z możliwością przedłużenia na kolejny okres  określony przez władze oświatowe.

Dzięki   uruchomieniu   kanałów przepływu informacji między   wszystkimi    rodzicami, nauczycielami i uczniami, szkoła przeprowadziła pełną diagnozę sytuacji dotyczącej:   

 - sprzętu, do którego uczniowie i nauczyciele mają dostęp w domu;       

- dostępu do Internetu;                   

 - jakości łącz, jakimi dysponujemy.

Znaczna część uczniów ma  duże  ograniczenia w korzystaniu z  urządzeń z dostępem do Internetu.

Biorąc pod uwagę możliwości jakimi dysponują nasi  uczniowie tak   planujemy realizację zadań szkoły, by wszyscy  uczniowie byli  w stanie sprostać  spoczywającym  na nich obowiązkach.

Doświadczenia ostatnich tygodni pokazują, że zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele ściśle współpracują w tym zakresie. Bardzo za to dziękuję.

     Zawiadamiam, że na podstawie zebranych danych we współpracy z nauczycielami  wybrałam następujące rozwiązania:

1. Strona internetowa szkoły jako podstawowe narzędzie przepływu informacji

1.1.Podstawowym narzędziem pracy zdalnej będzie strona internetowa szkoły http://zspostoliska.szkolnastrona.pl/

1.2.Na stronie internetowej szkoły w zakładce  PRACA SAMODZIELNA , w wykazie poziomów nauczania raz w tygodniu, tj. w każdy piątek, pojawiać się będą tabele zgodne  z tygodniowym  planem zajęć - osobno dla każdego oddziału oraz odrębne  dotyczące zajęć dodatkowych. Tabele zawierać będą przygotowany przez nauczycieli materiał przewidziany do systematycznej realizacji przez uczniów w kolejnym tygodniu. Dodatkowo  by ułatwić korzystanie z nich, w kolejnych materiałach będą one tak ułożone  jak tygodniowy rozkład zajęć.

Materiał jest tak przygotowany,  by wszyscy uczniowie mimo ograniczeń w dostępie  do urządzeń  z Internetem mogli sprostać postawionym wymaganiom.

1.3.Tabela z materiałem dla ucznia zawiera adresy kont pocztowych nauczycieli: każdy nauczyciel  ma własny adres  e-mail przeznaczony do prowadzenia zdalnego nauczania, który służy do bezpośredniego kontaktu ucznia i rodziców z nauczycielem, przesyłania przez uczniów prac do sprawdzenia, zadawania pytań, konsultacji  itp.

1.4.Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w  nauczaniu na odległość to znaczy ma obowiązek  zapoznać się z przesłanym materiałem, wykonywać wszystkie zlecane prace,   z czego :

- wskazane przez nauczyciela prace odsyłać do sprawdzenia;

- pozostałe przechować do wglądu po powrocie do tradycyjnego nauczania.

 1.6. Aktywność  ucznia  stanowi podstawę do wystawienia oceny bieżącej.

1.7. Jeżeli uczeń nie będzie odsyłał zleconych  prac  nauczyciel  i wychowawca będzie     kontaktował się z rodzicem.

1.8. Materiał  należy realizować systematycznie , zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

1.9.Uczeń nie podpisuje pracy tylko ją koduje

wg schematu:klasa.numer z dziennika 

WZÓR:       8a.11

2.    Ustalenie zasad oceniania i kontaktu z uczniami

2.1. Za monitorowanie postępów uczniów, sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności oraz ich bieżące ocenianie odpowiada nauczyciel,

2.2.  Nauczyciel  na bieżąco monitoruje i  ocenia postępy oraz  różne formy aktywności ucznia.

2.3. Nauczyciel  informuje uczniów i rodziców o postępach uczniów.

2.4.W celu zapewnienia kontaktu w każdym uczniem i rodzicem nauczyciele mogą używać komunikatorów internetowych, mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu elektronicznego i telefonicznego z uczniami.

2.5. Nauczyciele będą dostępni  dla  uczniów i rodziców  w czasie zgodnym    z  dotychczasowym planem zajęć poprzez pocztę elektroniczną lub   inny wcześniej używany kanał komunikacji . Wykaz godzin zamieszczony będzie  na stronie szkoły w zakładce Zdalny nauczyciel. 

2.6. W przypadku niedyspozycji ucznia ( choroby) proszę rodziców o przekazanie informacji o tym fakcie wychowawcy klasy.

2.7. W przypadku trudności w przesyłaniu prac/ dostępie do materiałów/ ograniczonym dostępie do urządzeń  proszę o kontakt z wychowawcą , nauczycielem. Będą wtedy  ustalane indywidualnie sposoby przekazywania prac, włącznie z przekazaniem wskazanych prac po ustąpieniu epidemii.

 

3.     Wybór materiałów nauczania

3. 1. Zdalne nauczanie realizowane będzie przede wszystkim z użyciem materiałów przygotowanych lub wskazanych  przez nauczycieli. 

3.2. Zdalne nauczanie może być realizowane z użyciem:

 • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (www.epodreczniki.pl) lub/i innych platform,
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii (§ 2 pkt 1 rozporządzenia MEN),
 • materiałów z innych dostępnych źródeł

3.3.  Możliwe jest wdrożenie nowych rozwiązań np. platforma pracy zespołowej, będziemy   o nich informować na bieżąco.

3.4.  Za treść i jakość  wykorzystanych materiałów odpowiada nauczyciel.

 

 

Bardzo proszę o ścisłą współpracę.

Jeśli zauważycie Państwo jakieś problemy, bardzo proszę  w pierwszej kolejności   o informację do wychowawców, ewentualnie  proszę o kontakt z dyrekcją szkoły poprzez  pocztę szkolną : zspszpp@interia.pl lub telefonicznie 602 397 215. 

Proszę o wielką wyrozumiałość i cierpliwość w tak trudnych okolicznościach.

 

Życzę wiele zdrowia i  spokoju.Z wyrazami szacunku

Marzena  Boruc