Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

Adres

Postoliska


Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz


tel. 29 757-30-25


Kalendarium

Środa, 2018-12-19

Imieniny: Beniaminy, Dariusza

Statystyki

 • Odwiedziny: 370545
 • Do końca roku: 12 dni
 • Do wakacji: 184 dni

Kontakt

Zespół Szkół w Postoliskach

ul. Plac 3-Go Maja 18

05-240 Tłuszcz

zspszpp@interia.pl  - szkoła podstawowa

zsgimp@interia.pl  - gimnazujm

Plan pracy biblioteki szkolnej i Centrum Informacji Multimedialnej w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej

i Centrum Informacji Multimedialnej

w roku szkolnym 2016/2017

 

Plan   pracy   biblioteki   i   Internetowego   Centrum   Informacji   Multimedialnej na  rok  szkolny  2016/2017  wynika  z  założeń  Szkolnego  Programu  Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki, Misji i Wizji Szkoły w obszarze postawy obywatelskiej oraz
z wniosków z podsumowania pracy biblioteki w roku szkolnym 2015/2016.

Głównymi  zadaniami  wpisanymi  do  realizacji  w  planie  pracy  biblioteki  i  Internetowego

Centrum Informacji Multimedialnej w roku szkolnym 2016/2017  będzie:

 

 1. Realizacja    zadań    wynikających    z    priorytetu    MEN    „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.”  –  realizacja projektu  edukacyjnego  pod  hasłem „Czytelnictwo łączy pokolenia”.
 2. Głośne czytanie lektur szkolnych z wykorzystaniem multimediów.
 3. Rozwiązywanie testów gimnazjalnych.
 4. Pomoc w odrabianiu lekcji.
 5. Współpraca z aktywem bibliotecznym.
 6. Zorganizowanie kiermaszu lektur i pomocy szkolnych.
 7. Praca w zespole do spraw promocji szkoły.

 

Cel główny:

 • Wspieranie rozwoju i zainteresowań uczniów.

 

Cele szczegółowe:

 • Realizacja zadań statutowych szkoły w odniesieniu do podstawy programowej.
 • Organizowanie  działań  rozwijających  świadomość  oraz  wrażliwość kulturową 
  i  społeczną uczniów.
 • Umożliwianie   tworzenia   i   przetwarzania   informacji   w   celu   pogłębiania   wiedzy, zrozumienia   świata,   kształcenia   wyobraźni   poprzez   dostęp   do zasobów   biblioteki  i centrum multimedialnego.
 • Współpraca z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną i rodzicami.
 • Propagowanie  czytelnictwa  w  szkole  poprzez  lekcje  głośnego czytania,  kiermasz  książek, spotkania   autorskie   z   pisarzami,   konkursy,   gazetki   oraz   wzbogacenie księgozbioru  o nowości wydawnicze  z działu beletrystyki i literatury dla młodzieży.

                                                              

 

 

 

 

 

 


Zadania

Środki i formy realizacji

Terminy

 

Praca pedagogiczna:

Obsługa czytelnika

 • Udzielanie informacji bibliotecznej.
 • Stwarzanie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł (biblioteka, czytelnia, Internet).
 • Indywidualna pomoc uczniom w korzystaniu z różnego typu wydawnictw.
 • Udzielanie pomocy przy wyborach czytelniczych.
 • Przygotowywanie uczniom i nauczycielom materiałów na określony temat.
 • Wypożyczanie podręczników uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Kontynuacja programu dla klas I  ” Witaj w bibliotece”- zapoznanie uczniów z organizacją pracy biblioteki.
 • Prowadzenie wypożyczeń przy pomocy programu „Mol”.
 • Stworzenie uczniom możliwości opracowania materiałów przy użyciu komputera, zarchiwizowania informacji na dysku, innych nośnikach bądź wydruku.
 • Opieka nad uczniami w czasie zastępstw.
 •  Zapewnienie uczniom możliwości spędzenia wolnego czasu poza godzinami zajęć w bibliotece.
 • Prowadzenie strony internetowej biblioteki.
 • Prowadzenie strony biblioteki na portalu społecznościowym Facebook oraz zamieszczanie informacji na stronie szkoły na Facebooku.

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2016

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Rozwijanie kultury czytelniczej

 

 • Różne formy pracy:

  - rozmowy z uczniami na temat ich  zainteresowań
    i potrzeb,

 - zachęcanie i pomoc w  korzystaniu  z warsztatu
    informacyjnego,

 - wycieczki i zajęcia terenowe  umożliwiające poszerzenie
   wiedzy  uczniów z zakresu wiedzy bibliotecznej,
 - kiermasz używanych podręczników,

 - zakup książek dla nauczycieli  i uczniów.

 • Upowszechnianie czytelnictwa:

  - informowanie o nowościach  bibliotecznych, również na
    stronie  internetowej biblioteki,

  - informowanie o możliwości  korzystania z innych
     bibliotek,

   - informowanie społeczności szkolnej  o stanie
     czytelnictwa – sporządzanie  miesięcznych zestawień

  - aktualizacja zbiorów bibliotecznych,
  - uwzględnianie dezyderat uczniów  przy zakupie
    nowości wydawniczych,

 • Organizowanie konkursów czytelniczych szkolnych i międzyszkolnych.
 • Uczestnictwo w konkursach czytelniczych organizowanych przez inne placówki.

Cały rok

 

 

 

 

 

Czerwiec 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca
 z Radą Pedagogiczną

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie organizacji pracy, nadzoru pedagogicznego i budżetu.
 • Współpraca z nauczycielami w zakresie organizacji konkursów czytelniczych.
 • Informowanie nauczycieli o nowościach bibliotecznych,
  aktualizacja tablicy w pokoju nauczycielskim.
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych.
 • Konsultacja przy zakupie nowości.
 • Zakup nowości dla zespołów przedmiotowych.
 • Gromadzenie i udostępnianie dokumentów szkoły.

 Cały rok

 

 

Na bieżąco

 

 

 

Cały rok

 

Praca z łącznikami i Kołem Przyjaciół Bibliotek

 • Przyjęcie i opieka nad nowymi członkami Koła Przyjaciół Biblioteki,  przydział zadań, nauka obsługi czytelników,
 • Prowadzenie zebrań z łącznikami raz w miesiącu- informowanie o aktualnej pracy biblioteki.

Wrzesień 2016

 

Cały rok

Edukacja czytelnicza
 i medialna

 • Prowadzenie lekcji bibliotecznych w poszczególnych klasach.
 • Wspieranie szkolnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Cały rok

 

 

Cały rok

Samokształcenie i doskonalenie zawodowe

 • Udział :

   - w posiedzeniach samokształceniowych
    Rady Pedagogicznej,

   - w kursach i szkoleniach wynikających   z potrzeb.

 • Wymiana doświadczeń i współpraca
  z innymi bibliotekarzami na terenie gminy.
 •  Zapoznawanie się z wybranymi pozycjami księgozbioru.

 

Wg planu

 

 

 

Cały rok

 

 

Prace biblioteczno-techniczne:

 

Prace administracyjne

 • Opracowanie harmonogramu zajęć bibliotecznych: zebrań łączników klasowych, lekcji bibliotecznych.
 • Prowadzenie ewidencji wypożyczeń:

  - dotacyjnych podręczników szkolnych,

  - książek,

  - czasopism  i księgozbioru podręcznego,

   - zbiorów  audiowizualnych,

 • Sprawozdanie z pracy biblioteki:

   - statystyka ,wypożyczenia, ubytki.

 • Prowadzenie dokumentacji  wpływów i ubytków, selekcji.
 • Współpraca z księgową szkoły i Radą Rodziców.
 • Stworzenie planu pracy biblioteki na rok 2016/17.

Wrzesień 2016

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Styczeń, czerwiec 2017

 

Cały rok

Wrzesień 2016

Gromadzenie i opracowanie zbiorów, selekcja.

 

 

 

 

 • Uzupełnianie zbiorów bibliotecznych:

  - gromadzenie i opracowanie dotacyjnych podręczników,

   -zakup nowości,

    -pozyskiwanie funduszy na zakup
     nowości bibliotecznych,

    -klasyfikacja i opracowanie rzeczowe
     księgozbioru,

    -opracowanie techniczne,

    -ewidencja czasopism, prowadzenie
    prenumeraty

 • Bieżące opracowanie zbiorów.
 • Bieżąca selekcja zbiorów.

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace techniczne

 • Konserwacja i naprawa książek zniszczonych.

Cały rok

 

 

 

 

Organizacja konkursów:

 

Konkursy zewnętrzne

Konkursy recytatorskie, czytelnicze, literackie

Wrzesień 2016/

maj 2017

Życie i twórczość C.K.Norwida

Kwiecień 2017

Konkursy wewnątrzszkolne

Konkurs na najaktywniejszego czytelnika

Wrzesień 2016/

maj 2017