Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

Adres

Postoliska


Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz


tel. 29 757-30-25


Kalendarium

Środa, 2018-12-19

Imieniny: Beniaminy, Dariusza

Statystyki

  • Odwiedziny: 370548
  • Do końca roku: 12 dni
  • Do wakacji: 184 dni

Kontakt

Zespół Szkół w Postoliskach

ul. Plac 3-Go Maja 18

05-240 Tłuszcz

zspszpp@interia.pl  - szkoła podstawowa

zsgimp@interia.pl  - gimnazujm

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

 

 

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

MCI wspiera realizację zadań szkoły określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, wspomaga realizację celów dydaktyczno-wychowawczych, przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, umożliwia swobodny oraz powszechny dostęp do informacji, stwarza warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,  z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania własnych zainteresowań i przyjemnego spędzania czasu wolnego, a także  przygotowuje uczniów do samokształcenia.

Zadania MCI:

-        gromadzenie źródeł informacji potrzebnych w procesie edukacji i wszechstronnego rozwoju ucznia,

-        tworzenie warsztatu informacyjnego, przy pomocy którego użytkownik centrum będzie mógł w oparciu o pozyskane informacje i przy pomocy najnowszych technologii przygotować własne opracowania,

-        stwarzanie możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pracy indywidualnej z wykorzystaniem edukacyjnych portali internetowych, multimedialnych programów edukacyjnych.

Zasady korzystania z MCI:

1.      Użytkownicy centrum posiadają dostęp do sprzętu komputerowego w liczbie 12 stanowisk komputerowych podłączonych do sieci Internet oraz wyposażonego w program komputerowy Opiekun ucznia w Internecie.

2.      Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice oraz absolwenci.

3.      Uczniowie mogą korzystać z MCI poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych.

4.      Podczas przerw sprzęt komputerowy jest udostępniany tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

5.      Przy jednym stanowisku komputerowym pracować może do dwóch osób.

6.      Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze należy wpisać się do zeszytu odwiedzin, podając: datę, imię i nazwisko, klasę, numer komputera, godziny pracy, poszukiwane informacje.

7.      Sprzęt komputerowy służy realizowaniu celów edukacyjnych. Dopuszczalne jest korzystanie z poczty elektronicznej.

8.      Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają te osoby, które przygotowują się do zajęć lekcyjnych czy konkursów.

9.      Użytkownicy nie mogą korzystać z własnych nośników pamięci.

10.  Drukowanie materiałów edukacyjnych dostępnych w sieci Internet jest bezpłatne.

11.  O wszelkich zakłóceniach pracy komputerów należy poinformować nauczyciela bibliotekarza.

12.  Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.

13.  Zabrania się:

-        dokonywania zmian w systemie komputerowym,

-        kasowania programów zainstalowanych przez administratora sieci,

-        samodzielnego dokonywania połączeń technicznych,

-        instalowania własnego oprogramowania,

-        spożywania posiłków,

-        korzystania z telefonów komórkowych.

14.  Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie karą ustnego upomnienia, a następnie czasowego ograniczenia dostępu do sprzętu komputerowego. Wymiar czasu określi  nauczyciel bibliotekarz.

15.  Użytkownik może zostać wyproszony z centrum w sytuacji, gdy jego postawa budzić będzie zastrzeżenia (niekulturalne zachowanie, przeklinanie, przeszkadzanie w pracy innym użytkownikom).