Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

Adres

Postoliska


Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz


tel. 29 757-30-25


Kalendarium

Środa, 2018-12-19

Imieniny: Beniaminy, Dariusza

Statystyki

 • Odwiedziny: 370555
 • Do końca roku: 12 dni
 • Do wakacji: 184 dni

Kontakt

Zespół Szkół w Postoliskach

ul. Plac 3-Go Maja 18

05-240 Tłuszcz

zspszpp@interia.pl  - szkoła podstawowa

zsgimp@interia.pl  - gimnazujm

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

                     

Podstawa prawna:

1)      ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),

2)      ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 642),

3)      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

 

Zagadnienia ogólne
Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.

 

Funkcje biblioteki

Biblioteka:

1)      służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,

2)      stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole,

3)      jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów,

4)      pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów i nauczycieli.

 

Organizacja biblioteki

 1. Nadzór:

bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

 • zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
 • zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
 1. Lokal:

lokal biblioteki składa się: wypożyczalni, czytelni oraz centrum informacji multimedialnej.

 1. Zbiory:

a) biblioteka gromadzi następujące materiały:

 • wydawnictwa informacyjne,
 • podręczniki i programy szkolne,
 • lektury szkolne,
 • literaturę popularnonaukową i naukową,
 • wybrane pozycje z literatury pięknej,
 • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
 • prasę dla młodzieży oraz nauczycieli,
 • wybrane wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,
 • materiały audiowizualne;

b)      prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia.

 1. Czas pracy biblioteki:

a)      biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b)      w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum wypożyczenia są wstrzymane.

 

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 1. Praca pedagogiczna:

a)      w ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

 • udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
 • indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
 • udzielania informacji,
 • prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 • prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 • informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 • prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

 

 1. Praca organizacyjno-techniczna.

a)      W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

 • gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
 • ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne)
 • selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
 • organizacji udostępniania zbiorów,
 • organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych itp.).
 1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

a)      odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

b)      współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

c)      opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

d)      sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,

e)      prowadzi dzienną, miesięczną, półroczną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń,

f)       doskonali warsztat pracy,

g)      ewidencjonuje i wypożycza podręczniki szkolne.

 

Prawa i obowiązki czytelników:

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Korzystając z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. W stosunku do czytelników, którzy nie rozliczą się z biblioteką mogą być zastosowane kary: okresowe wstrzymanie wypożyczeń.
 5. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 7. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary:  upomnienie wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję, w wyjątkowych sytuacjach inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone co najmniej na tydzień przed końcem roku szkolnego.