Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

Adres

Postoliska


Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz


tel. 29 757-30-25


Kalendarium

Piątek, 2019-01-18

Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty

Statystyki

 • Odwiedziny: 377753
 • Do końca roku: 347 dni
 • Do wakacji: 154 dni

Kontakt

Zespół Szkół w Postoliskach

ul. Plac 3-Go Maja 18

05-240 Tłuszcz

zspszpp@interia.pl  - szkoła podstawowa

zsgimp@interia.pl  - gimnazujm

Procedury ewidencjonowania i udostępniania podręczników ministerialnych oraz podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji docelowej obowiązujące w Zespole szkół w Postoliskach

Procedury ewidencjonowania i udostępniania podręczników ministerialnych

oraz podręczników, materiałów edukacyjnych i  materiałów ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji docelowej

obowiązujące w Zespole szkół w Postoliskach

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

     (tj. Dz.U.2004.256.2572 ze zm.)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U.2014.902 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U.2014.909)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2012.642 j.t ze zm.)
 • Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U.2008.205.1283)
 • Wewnętrzne zasady rachunkowości obowiązujące w szkole, w skład której wchodzi biblioteka

 

Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

Ewidencjonowanie:

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością organu prowadzącego szkołę.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U.2008.205.1283) i podlegają kontroli zbiorów (skontrum, inwentaryzacja). Podręczniki w formie papierowej wpisywane są do księgi inwentarzowej podręczników (oznaczonej symbolem „P”) i nie podnoszą wartości majątku biblioteki (ewidencja ilościowa). Materiały edukacyjne i podręczniki w postaci dokumentów specjalnych (np. na nośnikach elektronicznych) są zewidencjonowane w ilościowym inwentarzu zbiorów specjalnych – materiałów edukacyjnych,  oznaczonym symbolem według określonego nośnika.
 3. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji bibliotecznej, są przekazywane uczniom  bez obowiązku zwrotu. W dokumentacji szkolnej przez okres użytkowania materiałów ćwiczeniowych (najczęściej rok) przechowywane są klasowe listy potwierdzające odbiór tych materiałów.

 

Wypożyczania:

 1. Biblioteka nieodpłatnie:

a)      wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;

b)      zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną;

c)      przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad wypożyczenia bezpłatnych podręczników oraz  materiałów edukacyjnych służących  do realizacji programów nauczania:

1)      Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w  bibliotece szkolnej i wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.

2)      Książki należy zwrócić w  terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.

3)      Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

4)      Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

5)      Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek.

6)      Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, należy go  obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem.

7)      Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszych zasad.

 

Przechodzenie ucznia do innej szkoły, zniszczenie lub zgubienie:

 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

1)      uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w ostatnim dniu nauki w szkole, z której wypożyczył dokumenty.

2)      w przypadku ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony  w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb  i możliwości psychofizycznych -  uczeń nie oddaje tychże dokumentów  w szkole macierzystej, ale kontynuuje naukę w nowej placówce, a wypożyczone dokumenty stają się własnością organu prowadzącego nową szkołę. Szkoła macierzysta wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, w której uczeń kontynuuje naukę, biblioteczny protokół zdawczo-odbiorczy o przekazaniu materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkołę,

     do której uczeń przechodzi.

3)      Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

 1. Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
 • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
 • kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „Zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 1. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
 • do języka obcego nowożytnego  na I etap edukacyjny,
 • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych  na II etap edukacyjny,
 • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych na III etap edukacyjny

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód szkoły; rodzice winni dokonać wpłaty na rachunek bankowy szkoły, który znajduje się w sekretariacie szkoły.

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.