Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

Adres

Postoliska


Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz


tel. 29 757-30-25


Kalendarium

Wtorek, 2018-02-20

Imieniny: Anety, Lehca

Statystyki

  • Odwiedziny: 305432
  • Do końca roku: 314 dni
  • Do wakacji: 122 dni

Kontakt

Zespół Szkół w Postoliskach

ul. Plac 3-Go Maja 18

05-240 Tłuszcz

zspszpp@interia.pl  - szkoła podstawowa

zsgimp@interia.pl  - gimnazujm

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH 2017/2018

Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Postoliskach informuje,że od 4 kwietnia do 24 kwietnia 2017r. będą prowadzone zapisy dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

 

 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmuje się:

 

  1. dzieci 7 letnie (urodzone w 2010 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym

  2. dzieci 6 letnie (urodzone w 2011 roku) – na wniosek rodziców, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku lub posiadają stosowną opinię

 

Szkoła może przyjąć dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli będzie posiadała wolne miejsca

 

 

Przy zapisie rodzic/prawny opiekun powinien okazać:

- dowód osobisty

- odpis aktu urodzenia dziecka, dokument z PESELEM

- wypełnioną kartę zapisu dziecka (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły)

- dokument potwierdzający zameldowanie dziecka w przypadku osób zameldowanych poza obwodem szkoły

 

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Postoliskach

Marzena BorucZasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 REGULAMIN  REKRUTACJI  DO   KLASY  PIERWSZEJ   SZKOŁY

PODSTAWOWEJ IM. JANA  KIELAKA   PODSTAWA PRAWNA:

1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

3.ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz.35)

4.  Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

4.  Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r.  (Dz.U. z  2002r. Nr 101 poz.926)

5.  Statut  Zespołu Szkół w Postoliskach

6. Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 04 kwietnia 2017r.

7. Uchwała nr XI.154.2016  Rady  Miejskiej  w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016

 

 I.   Obowiązek szkolny  i  prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia

 

1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

a. obowiązkowo  te ,  które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat (urodzone  w  2010r. )

b. mają prawo rozpocząć  dzieci  6-letnie (urodzone  w roku 2011) jeśli korzystały    z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole i rodzice wystąpią z wnioskiem o przyjęcie  do szkoły. 

c. mają prawo rozpocząć dzieci  6-letnie (urodzone  w roku 2011), które nie uczęszczały do przedszkola , ale rodzice wystąpią z wnioskiem o przyjęcie  do szkoły oraz załączą  opinię    o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje  określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

2.  W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone,  nie dłużej jednak niż o jeden rok.  Rodzice występują   do Dyrektora szkoły z podaniem o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego.

 

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone,  nie dłużej niż do końca roku szkolnego,  w którym dziecko kończy 9 lat.  Rodzice występują do Dyrektora szkoły z podaniem o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego.

 

4.  Decyzję w sprawie odroczenia, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie, podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

II. Zasady zapisów i przyjmowania  dzieci  mieszkających  w  obwodzie szkoły

 

1.Wszystkie dzieci mieszkające w obwodzie szkoły objęte obowiązkiem szkolnym lub mające prawo do podjęcia nauki w szkole   przyjmowane  są  do szkoły z   urzędu  na podstawie zapisów ,  nie prowadzi się  w  odniesieniu do nich postępowania rekrutacyjnego.

 

2.  Zapisów do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka/osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

3. Dyrektor Szkoły stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza  zapisy w następujących formach:

a. na tablicy ogłoszeń,

b. na stronie internetowej

 

4. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą  nad dzieckiem  zgłaszający dziecko  zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły  w oznaczonym terminie  następujące dokumenty ( Załączniki do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej  szkoły):

 

a) Zgłoszenie dziecka  do  klasy pierwszej  -   dzieci siedmioletnie zamieszkałe  w obwodzie  szkoły -  Załącznik nr 1 

b) Wniosek o zapisanie dziecka  do klasy pierwszej  -  dzieci sześcioletnie  zamieszkałe  w obwodzie  szkoły - Załącznik nr 2 

c)  akt urodzenia dziecka lub jego odpis

d) dokument z PESELEM

e) okazać dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna/ osoby (podmioty) sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem

 

5. Rodzice dzieci  objętych obowiązkiem szkolnym mieszkających  w obwodzie naszej  szkoły, którzy będą posyłali dziecko do innej placówki  zobowiązani są  do poinformowania nas o  tym fakcie i  złożenia stosownego oświadczenia – Załącznik nr 4    

 

6. Szkoła prowadzi rejestr złożonych zgłoszeń i  wniosków

                

7. Zapisy  odbywają się  w terminie od  04.04.2017  do  24.04.2017 

 

8. Dzieci z obwodu szkoły  przyjmowanie są z urzędu w ciągu całego roku szkolnego.

 

9. Przy zapisach nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka  lub wniosku o zapisanie dziecka do szkoły

 

10. Liczba oddziałów w szkole określona jest przez Organ Prowadzący.

 

III. Zasady postępowania rekrutacyjnego    wobec  kandydata  spoza obwodu  

 

1. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza  postępowanie rekrutacyjne   dla  dzieci mieszkających  poza obwodem.

 

2. Dyrektor Szkoły ogłasza rekrutację w następujących formach:

a. na tablicy ogłoszeń w szkole

b. na stronie internetowej szkoły

 

3.   Rodzice/prawni opiekunowie/osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem  ubiegający się o przyjęcie dziecka  zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie:

 

a) wniosek  o przyjęcie  dziecka spoza obwodu  Załącznik nr 3  oraz  Zaświadczenie/a  i/lub Oświadczenie -Załącznik nr 5 (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej  szkoły )

b) akt urodzenia dziecka lub jego odpis

c) dokument z PESELEM

c) okazać dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna/ osoby (podmioty) sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem

 

4. Szkoła prowadzi rejestr ww. wniosków

 

5.  W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący, które mają zróżnicowaną wartość :

a)    Kandydat  realizował obowiązek przedszkolny  w oddziale przedszkolnym  funkcjonującym  w placówce  - 4 pkt 

b)    Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej lub gimnazjum wchodzących w skład zespołu szkół – 3 pkt 

c)     Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują w danej placówce – 2 pkt   

d)    W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej  opieki – 2 pkt

Maksymalna liczba punktów wynosi 11.

 

6. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć Zaświadczenie/a ze szkoły i Oświadczenie (w kontekście kryteriów jakie mają być brane pod uwagę w procesie rekrutacji):

 

IV. Terminy zapisów i postępowania rekrutacyjnego                                                     

 

1. Terminy zapisów  dzieci z obwodu od 04.04.2017  do  24.04.2017, co jest równoznaczne     z przyjęciem dziecka do szkoły

 

2. Postępowanie  rekrutacyjne dla kandydatów   zamieszkałych  poza obwodem szkoły   :

a) Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka  wniosków wraz  z załącznikami   od  04.04.2017 do  24.04.2017                                                                                   

  b)Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dzieci spoza obwodu szkoły  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do 28.04.2017

c) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych   i  niezakwalifikowanych  nastąpi  10.05.2016.

d) Potwierdzenie przez rodzica kandydata  spoza obwodu  woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia , w terminie  10 - 16.05.2017

 

e) Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i  nieprzyjętych  ewentualnie liczby wolnych miejsc nastąpi  19.05.2017.

 

3. W przypadku nie przyjęcia dziecka do szkoły,  w  terminie 7 dni od dnia podania   do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic  może wystąpić  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata –  do  26. 05.2017r.

 

4.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  w tym najniższą liczbę punktów,  która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał   w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

5. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły  pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania  uzasadnienia.

 

6. Dyrektor rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje decyzję dotyczącą odwołań  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

7.  W   sytuacji posiadania wolnych miejsc   Dyrektor wobec dzieci spoza obwodu przeprowadza rekrutację uzupełniającą,  w  której obowiązują dokumenty takie jak w postępowaniu rekrutacyjnym oraz następujące terminy :                                              

 a) Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka wniosków   wraz  z załącznikami    od  29 – 31. 05.2017

b) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę    w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do 05. 06.2017.

c) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych    i  niezakwalifikowanych  nastąpi   do  08.06.2017

d) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia    w terminie  12 – 14.06.2017                                                    

e) Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i  nieprzyjętych  nastąpi  20.06.2017.                                                                                                                           

8. W przypadku nie przyjęcia dziecka do szkoły  w  terminie 7 dni od dnia podania   do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata –  do  27.06.2017r.

9.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata    z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 8. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  w tym najniższą liczbę punktów,  która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał   w postępowaniu rekrutacyjnym.  

10. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły  pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania  uzasadnienia.

11. Dyrektor rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje decyzję dotyczącą odwołań  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

12. Decyzja Dyrektora jest ostateczną decyzją dla zainteresowanych  rodziców.                                                     

13. Listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych klas zostaną podane do publicznej wiadomości  do 31.08.2017r.

14. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje  dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych  w obwodzie szkoły podstawowej, którzy są przyjmowani z urzędu.

15.  Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w  pkt. 14, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

V.  Komisja  rekrutacyjna

1. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną do 31.03.2017r.

2.   W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech członków Rady Pedagogicznej z wyłączeniem dyrektora szkoły oraz  nauczyciela, którego dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do szkoły.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych ewentualnie listy wolnych miejsc

d) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

4. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły ze swoich  posiedzeń, do których  odpowiednio załącza:

a) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły

b) informację o liczbie punktów  przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

c) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

d) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

e) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych