Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-02-27

  Imieniny: Gagrieli, Liwii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 682253
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 118 dni

Rekrutacja do przedszkola 2019/2020

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA KIELAKA W POSTOLISKACH

I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W POSTOLISKACH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Na podstawie:

 

art. 68 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2018r. poz. 966 z późn. zm.) w nawiązaniu do :

1.

Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. Z 2018r. poz. 966 z późn. zm.)

2.

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 60)

3.

Zarządzenia Nr 0050.17.2019 Burmistrza Tłuszcza z dnia 31 stycznia 2019r.

4.

Zarządzenia Nr 0050.18.2019 Burmistrza Tłuszcza z dnia 31 stycznia 2019r

5.

Uchwały Nr III.50.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 05.02.2015r.

6.

Uchwała Nr XVIII.271.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28.03.2017r.

 

I. Obowiązek przedszkolny i prawo do wychowaniaprzedszkolnego

 

1. Do oddziału przedszkolnego / przedszkola przyjmowane są dzieci :

 

a. obowiązkowo te, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat (urodzone w roku 2013) i będą realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz mieszkają w obwodzie naszej szkoły,

 

b. mają prawo uczęszczać dzieci 3 – 5 letnie (urodzone w latach 2014-2016),

 

c. dzieci , którym odroczono obowiązek szkolny, nie dłużej niż o jeden rok, które z mocy prawa są zobowiązane do wychowania przedszkolnego,

 

c. dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono obowiązek szkolny, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w którym dziecko kończy 9 lat, które z mocy prawa są zobowiązane do wychowania przedszkolnego.

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego wobec kandydata z obwodu

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

 

2. Rodzice dzieci przyjętych do naszego przedszkola/oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce , w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego - Załącznik nr 1

 

3. Wszystkie dzieci mieszkające w obwodzie naszej szkoły objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego przyjmowane są w pierwszej kolejności.

 

4. Dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnie zamieszkałe na terenie Gminy Tłuszcz mające prawo do wychowania przedszkolnego przyjmowane są na wolne miejsca.

 

4.Zapisów do oddziału przedszkolnego dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka / osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem .

 

5. Dyrektor Szkoły stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:

a. na tablicy ogłoszeń,

b. na stronie internetowej

 

6. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgłaszający dziecko zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - Załącznik nr 2.

 

7.Szkoła prowadzi rejestr takich wniosków.

 

8. Liczba oddziałów przedszkolnych w szkole określona jest przez Organ Prowadzący.

 

III. Zasady postępowania rekrutacyjnego wobec kandydata spoza obwodu

 

1. Jeżeli szkoła/przedszkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych dyrektor może w toku postępowania rekrutacyjnego przyjąć dzieci mieszkające odpowiednio poza obwodem szkoły oraz gminy.

 

2. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem ubiegający się o przyjęcie dziecka zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie stosowne dokumenty wskazane w punkcie II.

 

3.Szkoła prowadzi rejestr takich wniosków.

 

IV. Etapy postępowania rekrutacyjnego

 

1.W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego / przedszkola przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

2. W przypadku posiadania wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jeśli liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych miejsc bierze się pod uwagę kryteria określone w artykule 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

 

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą , każde kryterium ma jednakową wartość 10 punktów. Maksymalna liczba wynosi 70 punktów

3.Aby powyższe kryteria zostały rozpatrzone do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego należy dołączyć następujące dokumenty (w kontekście kryteriów):

 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - Załącznik nr 3

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - Załącznik nr 4

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ;

 

3.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny w szkole / przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteriaokreślone przez organ prowadzący - Uchwała Nr III.50.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 05.02.2015r. Jeżeli oddział przedszkolny w szkole / przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami prowadzi się drugi etap postępowania rekrutacyjnego - postępowanie uzupełniające.

 

Kryteria i liczba punktów określona przez Radę Miejską w Tłuszczu są następujące:

a)oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, prowadzą działalność gospodarczą, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne, kryterium stosuje się również do rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 10 punktów

b)rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 8 punktów

c)czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – max. 5 punktów (każda godzina ponad 5 godzin 1 punkt)

d)jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym – 4 punkty.

 

Maksymalna liczba wynosi 27 punktów.

 

7. Do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/przedszkola należy dołączyć następujące dokumenty (w kontekście kryteriów określonych przez organ prowadzący) – Oświadczenia - Załącznik nr 5:

 

a) Oświadczenie o fakcie, że oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, prowadzą działalność gospodarczą, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne, kryterium stosuje się również do rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko

b) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja

c) Deklarację o czasie pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

d) Oświadczenie o fakcie, że jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym.

 

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja , rozpatrując wniosek , nie uwzględnia danego kryterium.

 

V. Terminy zapisów i postępowania rekrutacyjnego

 

1. Szkoła prowadzi rejestr złożonych deklaracji i wniosków.

 

2. Przy zapisach nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia dokumentacji.

 

3. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym trwa w okresie 22.02.2019r. do 28.02.2019r.

 

4. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka wniosków wraz z załącznikami trwa od 1 marca do 29 marca 2019r.

 

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie 01-08.04.2019r.

 

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych nastąpi 10.04.2019r.

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia, - Załącznik nr 6 , w terminie 10-16.04.2019r.

 

8. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych ewentualnie liczby wolnych miejsc nastąpi 17.04.2019r.

 

2. W przypadku nie przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – do 24.04.2019r.

 

3.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

4. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

5. Dyrektor rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje decyzję dotyczącą odwołań w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

6. Decyzja Dyrektora jest ostateczną decyzją dla zainteresowanych rodziców.

 

7. W sytuacji posiadania wolnych miejsc Dyrektor przeprowadza rekrutację uzupełniającą – drugi etap rekrutacji, podczas której obowiązują takie same dokumenty oraz kryteria wskazane przez organ prowadzący - Uchwała Nr III.50.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 05.02.2015r. oraz następujące terminy :

 

a) Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka wniosków wraz z załącznikami od 06 - 08.05.2019r.

 

b)Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie 09 - 10.05.2019r.

 

c) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 17.05.2019r.

 

d) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia - Załącznik nr 6, w terminie 20 - 21.05.2019r.

 

e) Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych ewentualnie liczby wolnych miejsc nastąpi 24.05.2019r.

 

8. Listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów zostaną podane do publicznej wiadomości do 28.08.2019r.

 

VI. Komisja rekrutacyjna

 

1. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną do 15.02.2019r.

 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech członków Rady Pedagogicznej z wyłączeniem dyrektora szkoły oraz nauczyciela , którego dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do przedszkola/oddziałów przedszkolnych.

 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 

a) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

b)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ewentualnie listy wolnych miejsc

d) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

 

4. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły ze swoich posiedzeń, do których odpowiednio załącza:

 

a) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych

b) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

c) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

d) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

e) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych